Chú ý: không có dấu hiệu được chỉ định cho các lớp với ID 1 hoặc các lớp không tồn tại!