Quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục để đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Để thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu đạt được hiệu quả thì người đăng ký cần phải chuẩn bị những tài liệu đăng ký, tìm hiểu cách thức nộp đơn và thẩm định về hình thức, thẩm định nội dung đơn, hồ sơ đăng ký. Cụ thể như sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
 • 10 bản mẫu nhãn hiệu theo quy định;
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu quy định nhà nước;
 • Chứng từ cùng lệ phí cần nộp;
 • Giấy ủy quyền nếu trường hợp ủy quyền đi đăng ký nhãn hiệu;
 • Các tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, tài liệu thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác (nếu có).
 • Giai đoạn thẩm định hình thức

Là giai đoạn quan trọng nhất và quyết định xem đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn có được duyệt qua hay không. Sau khi nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ thì các thẩm định viên sẽ xem xét các thông tin khai trên tờ khai, xem xét phân nhóm hàng hóa dịch vụ, xem xét phí nộp theo số nhóm hàng hóa dịch vụ và các sản phẩm dịch vụ trong các nhóm và xem xét các tài liệu khác có trong đơn.

Thẩm định viên có thể sẽ ra công văn từ chối nếu đơn có bất kỳ một thiếu sót hình thức nào.

 • Công bố đơn trên công báo của Cục Sở hữu Trí Tuệ

Việc công bố nhằm cho các tổ chức cá nhân khác biết đến đơn nhãn hiệu của chủ đơn. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến phản đối việc cấp bằng của đơn nhãn hiệu được đăng trên Công báo của Cục Sở hữu Trí tuệ nếu đưa ra được lý do xác đáng. Đơn nhãn hiệu được công bố trong vòng 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận đơn hợp lệ.

 • Giai đoạn thẩm định nội dung

Thời gian thẩm định nội dung đơn là 9-10 tháng. Tuy nhiên, trong thực tế thời gian xử lý của giai đoạn này là từ 14-16 tháng. Trong giai đoạn này, thẩm định viên sẽ đưa ra một trong số những ý kiến sau:

 • Đơn bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được cấp bằng;
 • Đơn đủ điều kiện cấp bằng và yêu cầu người nộp đơn nộp phí cấp bằng.
 • Cấp bằng chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Nộp phí cấp bằng và nhận văn bằng khoảng khoảng thời gian từ 2-3 tháng kể từ ngày làm thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Các bạn tham khảo thêm bước trong quy trình đăng ký nhãn hiệu: