Thuế doanh nghiệp là một loại thuế trực thu. Được tính trên phần thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng phải nộp thuế.

Tại Việt Nam, thuế doanh nghiệp được thực hiện theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/5/1997. Và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 thay cho Luật thuế lợi tức.

1. Đối tượng nộp thuế doanh nghiệp

Đối tượng nộp thuế doanh nghiệp: Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN.

2. Căn cứ tính thuế doanh nghiệp

Căn cứ tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế TNDN.

Trong đó thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

3. Phương pháp tính thuế doanh nghiệp

Thuế TNDN= Thu nhập tính thuế*thuế suất

Thu nhập tính thuế

– Thu nhập tính thuế= Thu nhập chịu thuế-( thu nhập miễn thuế+ các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước).

+Thu nhập chịu thuế= Doanh thu – (Chi phí được trừ+ Các khoản thu nhập khác).

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

+ DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề<20 tỷ đồng thực hiện thuế suất 20%

+ DN không thuộc đối áp dụng thuế suất 20% thì thực hiện thuế suất 22%. Tuy nhiên từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tất cả đều được áp dụng thuế suất 20%.

+ Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác. Thì thuế suất thuế TNDN là từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Bài trướcTư vấn pháp luật thuế thu nhập cá nhân
Bài tiếp theoThủ tục thành lập doanh nghiệp 2018