• Khái niệm về di chúc: Là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
 • Tư vấn về thời điểm được hưởng thừa kế theo di chúc: Người được hưởng thừa kế theo di chúc khi người chết có di chúc để lại và di chúc đó hợp pháp, những người có tên trong di chúc có đủ điều kiện nhận di sản thừa kế  theo di chúc và họ không từ chối nhận di sản đó.
 • Tư vấn về cách thức lập di chúc hợp pháp
 • Di chúc hợp pháp:
 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
 • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật;
 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý;
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực;
 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được nêu trên;
 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì Di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.
 • Quy định về độ tuổi người lập di chúc:
 • Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;
 • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập Di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
 • Tư vấn về quyền của người lập di chúc:
 • Chỉ định người thừa kế;
 • Truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản
 • Tư vấn về hình thức di chúc:
 • Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng;
 • Những nội dung chính của di chúc được lập thành văn bản;
 • Di chúc bằng miệng, người viết di chúc không thể tự mình viết bản di chúc;
 • Trường hợp di chúc bằng miệng phải có 02 người làm chứng. Những đối tượng dưới đây không được làm chứng:
 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;
 • Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.
 • Tư vấn về hiệu lực pháp luật của di chúc:
 • Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế;
 • Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:
 • Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
 • Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế
 • Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật;
 • Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực;
 • Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật;
 • Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.
 • Tư vấn về đối tượng được hưởng thừa kế theo di chúc:
 • Là cá nhân, tổ chức được chỉ định là người hưởng thừa kế trong di chúc;
 • Riêng đối với những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 BLDS:
 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng con đã thành niên mà không có khả năng lao động
Bài trướcThủ tục khai nhận di sản thừa kế
Bài tiếp theoThủ tục ly hôn đơn phương