1. Căn cứ pháp lý: 

Luật doanh nghiệp 2014

  1. Luật sư tư vấn:  

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến  Cty luật Minh Khuê,nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư và chuyên viên  của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

Căn cứ vào quy định tại các điều 192, 193, 194, 195,… 199 luật doanh nghiệp 2014 thì có các loại hình tổ chức lại doanh nghiệp sau:

+ Chia doanh nghiệp

Chỉ có Cty cổ phần và Cty TNHH có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Sau khi các Cty mới được cấp giấy phép kinh doanh thì DN bị chia chấm dứt tồn tại.

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

+ Tách doanh nghiệp

Chỉ có Cty cổ phần và Cty TNHH có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.

Không làm chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách.

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

+ Hợp nhất doanh nghiệp

Áp dụng với mọi loại hình doanh nghiệp. ( Chú ý các quy định đặc biệt về thị phần ).

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại.

công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

+ Sáp nhập doanh nghiệp

Áp dụng với mọi loại hình doanh nghiệp. ( Chú ý các quy định đặc biệt về thị phần ).

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, Cty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại.

Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

+ Chuyển đổi loại hình doanh nhgiệp

Cty Cổ phần có thể chuyển đổi sang loại hình Cty TNHH và ngược lại.

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi sang loại hình Cty TNHH.

Bài trướcThành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Bài tiếp theoTư vấn tổ chức lại doanh nghiệp theo luật mới