CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………

Người khởi kiện: ……………………………………………………………………………………………….. ….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….. ….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………………………………………….

Người bị kiện:…………………………………………………………………………………………………….. …

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………………………… …

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………..…………

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………………………………………….

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)……………………………………………………. ..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………… …

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………………………………………………………

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) ………………………………………………… ….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………… ….

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..…………………………………………… ………………….

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:………………………………………………. …

…………………………………………………………………………………………………………………………… …

Người làm chứng (nếu có)…………………………………………………………………………………….. …

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………… …

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………………………………………………………….

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:………………………………… ….

1…………………………………………………………………………………………………………………………. …

2…………………………………………………………………………………………………………………………. …

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

 

              Người khởi kiện

Bài trướcĐơn kháng cáo và đơn khởi kiện trong vụ án hành chính
Bài tiếp theoĐiều kiện thực tập sinh và nguyên tắc tuyển dụng