CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………………………………………………….

Người khởi kiện:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………………………………………..

Người bị kiện:…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………………………………………..

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………………………………

Quyết định…………….bị kiện số …………….ngày……tháng……năm ………..của ……………….

Về …………………………………………………………………………………………………………………….

Hành vi hành chính bị kiện……………………………………………………………………..

Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính         : ……………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có):………………………………………………….

Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết:………………………………………………………………………..

Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại ………. đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1………………………………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                               NGƯỜI KHỞI KIỆN

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                             ……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………………………………………………………

Người kháng cáo:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………….,………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………………………………………..

Là:……………………………………………………………………………………………………………………..

Kháng cáo:………………………………………………………………………………………………………….

Lý do của việc kháng cáo:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

1………………………………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………………………………………..

 

NGƯỜI KHÁNG CÁO

 

 

 

Bài trướcĐơn kháng cáo và đơn khởi kiện trong vụ án dân sự
Bài tiếp theoĐơn khởi kiện trong vụ án dân sự