CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                 ……, ngày….. tháng …… năm ……… 

ĐƠN KHÁNG CÁO

 

                             Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………………………………

Người kháng cáo:…………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………/Fax:……………………………………….

Địa chỉ thư điện tử………………………………………………………………………………….

Là:…………………………………………………………………………………………………….

Kháng cáo:………………………………………………………………………………………….

Lý do của việc kháng cáo: ……………………………………………………………………..

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: ………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:……………….

  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI KHÁNG CÁO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân……………………………………………..

Người khởi kiện:………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………..

Người bị kiện:…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………..

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)…………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử : ………………………………………………………………………………….

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……………………………………………………….

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………………………………………………….

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:…………………………………….

1………………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)………

 

              NGƯỜI KHỞI KIỆN

Bài trướcThừa kế theo di chúc
Bài tiếp theoĐơn kháng cáo và đơn khởi kiện trong vụ án hành chính