1. Tổng quan
a. Thành phần và số lượng học viên được phân vai như sau:
Diễn giả: 02 học viên Khán giả: từ 04 đến 07 Học viên
Khách mời: 01 (không bắt buộc) Người đánh giá: 01
b. Việc đào tạo thực hiện vào chiều tối thứ 6 hàng tuần.

Đúng 17h15, diễn giả A trình bày bài của mình trong 30 phút. Mỗi khán giả có 05 phút để nhận xét (20-35 phút). Nghỉ giải lao 05 phút. Chậm nhất 18h25 diễn giả B bắt đầu trình bày bài của mình trong 30 phút. Chậm nhất lúc 19h05, khách mời nhận xét trong thời gian 15 phút. Người nhận xét có 10 phút đánh giá, tổng hợp và giao việc hoàn thiện cho diễn giả.
Chuyên đề phải được thể hiện cả phần lý thuyết và phần tình huống diễn tập.
2. Nhiệm vụ và yêu cầu
2.1 Diễn giả:
a. Quản trị buổi đào tạo b. Hoàn thiện chuyên đề
– Đăng ký chuyên đề – Lập đề cương chi tiết gửi mọi người
– Chốt khán giá, khách mời, Người đánh giá – Lấy ý kiến về đề cương
– Chốt thời gian, địa điểm, hậu cần buổi đào tạo – Gửi tài liệu và yêu cầu nhận xét
– Chỉ định văn nghệ giờ giải lao – Viết các tài liệu
– Yêu cầu người đăng ký chuyên đề tiếp – Hoàn thiện bài viết, tài liệu lưu
2.2 Khán giả:
a. Nhiệm vụ b. Tiêu chí đánh giá diễn giả
– Góp ý về đề cương chi tiết – Lựa chọn nội dung
– Đánh giả, góp ý về tài liệu – Hình thức tài liệu
– Đánh giá và góp ý về sự trình bày – Khả năng trình bày
– Diễn tập theo tình huống – Quản trị cảm xúc và thời gian
– Có mặt đầy đủ – Khả năng tổ chức đào tạo
2.3 Khách mời: Tự do phát biểu theo
2.4 Người đánh giá:
– Đánh giá diễn giả và khán giả – Tổng hợp ý kiến diễn giả và khán giả
– Nhấn mạnh điểm diễn giả/khán giả/khách mời thể hiện tốt/đạt/cần rèn luyện/không đạt
– Mở rộng nội dung liên quan đến chuyên đề
– Giao nhiệm vụ hoàn thiện chuyên đề và tổng kết lưu kho
3. Mẫu biểu:
Mẫu 1: Khán giả đánh giá Mẫu 2: Diễn giả đánh giá
Mẫu 3. Người đánh giá đánh giá Mẫu 4: Tổng kết ý kiến

Bài trướcChương trình đào tạo
Bài tiếp theoDiễn án tại văn phòng